Mang'u

Parish Address
St. Stephen Parish St. Stephen Parish, Kairi P o Box 477,01007 KAIRI
Our Lady of the Holy Rosary Parish Kamwangi Parish, P O Box 44, 01004 KANJUKU
St. Teresa Parish Kiangunu Parish, P O Box 2015, 01000 THIKA
Our Lady of Fatima Parish Kiriko Parish, P O Box 49, 01000 THIKA
St. John the Baptist Parish St. John the Baptist Parish Mang’u, P O Box 298, 01000 THIKA
St. Anne Parish St. Anne Parish Mataara, P O Box 650, 01009 MATAARA
St. Peter Parish St. Peter Parish Nyamang’ara, P O Box 2629, THIKA.
St. Teresa of Avila St. Teresa’s of Avilla Parish, Gachege, P. O. Box 245, 01004, KANJUKU.
    Cart
    X